Hướng Dẫn

Bài thu hoạch về vấn đề dân tộc, tôn giáo

Tiểu luận về vấn đề dân tộc và tôn giáo. Vấn đề dân tộc, tôn giáo là những vấn đề luôn cần được quan tâm và có sự điều chỉnh phù hợp. Vì nước ta là một đất nước đa văn hóa, đa tôn giáo, đa dân tộc. Chính vì sự đa dạng đó mà đất nước này có nhiều nét văn hóa riêng biệt được bạn bè quốc tế công nhận. Vậy nước ta có những chính sách gì để phát triển và duy trì các đặc điểm dân tộc, tôn giáo? Hãy cùng hoatieu.vn tìm hiểu cụ thể trong nội dung bài viết dưới đây.

Bài văn mẫu về dân tộc và tôn giáo

 • 1. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

  • Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi
  • Tăng cường cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số
  • Vai trò của báo chí với đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi
 • 2. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước
 • 3. Mối quan hệ giữa dân tộc – tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

1. Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước

Nước ta là một quốc gia đa dân tộc với 54 dân tộc anh em. Trong đó dân tộc Kinh chiếm đa số và sinh sống tập trung ở khu vực đồng bằng. Các dân tộc thiểu số nhỏ lẻ sống xen kẽ ở các vùng núi xa xôi. Từ xa xưa, nhân dân ta đã biết trồng lúa nước, người dân vùng đồng bằng được thiên nhiên ưu đãi nên kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khá giả. Nhưng người miền núi bản chất hạn chế, địa hình khó di chuyển nên dân cư ở đây kém phát triển.

Nhà nước nhận thấy sự chênh lệch đó nên điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước là nhân dân đoàn kết, mạnh mẽ, bình đẳng thì mới có sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, nhà nước luôn tăng cường hỗ trợ đồng bào miền núi phát triển nhằm hạn chế sự chênh lệch kinh tế giữa các vùng miền. Vì vậy, nhà nước ta đã xây dựng những chính sách sau đây để giúp đồng bào dân tộc thiểu số đi lên:

Phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Trong sự nghiệp phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Nhà nước đã quan tâm toàn diện đến đời sống, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của nhân dân với những chính sách sau đây:

 • Chính trị: Nâng cao nhận thức thông qua việc nâng cao nhận thức của các dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của vấn đề dân tộc, đoàn kết các dân tộc, đoàn kết vì mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa dân tộc. dân tộc. xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số nhằm chăm lo tốt hơn nữa đời sống của nhân dân.
 • Về kinh tế: Xây dựng các chương trình, dự án kinh tế miền núi phù hợp với điều kiện địa lý tự nhiên và thế mạnh của người dân, giúp người dân hoạch định các dự án đạt hiệu quả cao nhất. .
 • Về xã hội: Tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng bao gồm y tế, giáo dục và dân số. Tiếp tục xây dựng công tác xóa đói, giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng chính sách ưu tiên, hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và miền núi. Về y tế, đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn về địa phương khám chữa bệnh cho nhân dân.
 • Về văn hóa: Nâng cao nhận thức văn hóa của nhân dân, đào tạo đội ngũ cán bộ văn hóa giúp phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc phù hợp với định hướng phát triển của Nhà nước.
 • Cuối cùng, để phát triển toàn diện, cần sự phối hợp của các bộ, ban, ngành trên tất cả các lĩnh vực để cùng phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tăng cường cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số

Kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số cũng là một mục tiêu để giữ bình đẳng dân tộc trong các cơ quan nhà nước như:

 • Tăng cường đào tạo, giáo dục để đồng bào các dân tộc tích cực học tập, không ỷ lại.
 • Xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển người dân tộc thiểu số về công tác tại các cơ quan đặc thù vùng dân tộc thiểu số.
 • Xây dựng tỷ lệ cụ thể giữa cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số trong từng cấp hành chính, cơ quan nhà nước cụ thể để đảm bảo cân đối.
 • Tăng cường đào tạo pháp luật, kinh tế cho cán bộ dân tộc, nhất là cán bộ nữ cấp xã.
 • Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác tuyển dụng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số ở từng vùng, nhằm lan tỏa những gương cán bộ nữ dân tộc thiểu số tự giác học tập, tu dưỡng. chăm sóc nhân viên nữ.

Vai trò của báo chí với đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi

Để đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi hiểu rõ đường lối, chính sách của Nam Kỳ, cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ của báo chí đến đồng bào. Khi báo chí được tăng cường, người dân sẽ nhanh chóng cập nhật thông tin về Đảng, Nhà nước, đường lối, chính sách, kinh tế, pháp luật của đất nước. Chính sách cụ thể:

 • Thông qua hình thức tuyên truyền trên báo, tạp chí tiếp tục vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi tích cực học tập, rèn luyện theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Biên tập báo, tạp chí ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, phù hợp với trình độ dân trí của từng dân tộc, từng vùng miền của đất nước. Nó cũng phải được trình bày dưới dạng chính xác, hấp dẫn, kết hợp hình ảnh và cỡ chữ để mọi người có thể dễ dàng tiếp thu thông tin được truyền tải.
 • Thông tin trên báo, tạp chí phải đúng, đủ, chính xác, thông tin kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền đến người dân, không gây mất ổn định về ANTT. và trật tự xã hội không nghe kẻ xấu xúi giục.
 • Rà soát lại công tác tuyên truyền của các báo, tạp chí, loại bỏ những tờ không hiệu quả. Và củng cố các tờ báo có chất lượng phù hợp

2. Chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước

Tôn giáo cũng là nhu cầu chính đáng của nhân dân. Vì vậy, nhà nước cần đảm bảo tôn giáo luôn được bảo vệ và phát triển bình đẳng. Nhà nước ta luôn chủ động hoàn thiện các chính sách của nước ta về tôn giáo như:

 • Tích cực quan tâm giải quyết nhu cầu tôn giáo của nhân dân. Khuyến khích mọi người phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo.
 • Ngăn chặn những hành vi sai trái, gây chia rẽ, mất đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch liên quan đến tôn giáo.
 • Các cấp chính quyền thông qua chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cần tuyên truyền cho đồng bào các tôn giáo hiểu và thực hiện đúng pháp luật liên quan đến tôn giáo.
 • Nhà nước khuyến khích tín đồ, chức sắc các tôn giáo phát huy mặt tích cực, giá trị văn hóa của các tôn giáo, phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào các tôn giáo.
 • Phát huy truyền thống thờ cúng tổ tiên, những người có công với Tổ quốc và nhân dân, đây cũng là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.
 • Xây dựng phương hướng để các tôn giáo, tín ngưỡng đoàn kết đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần, tâm lý và đời sống tinh thần của nhân dân.
 • Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, gây chia rẽ nhân dân, dân tộc.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo và tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới của đất nước.

3. Mối quan hệ giữa dân tộc – tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Thời gian gần đây, sự du nhập của các tôn giáo, tín ngưỡng đã có những chuyển biến lớn, làm cho mối quan hệ giữa dân tộc và tôn giáo càng thêm bền chặt. Đồng bào dân tộc thiểu số luôn có quan điểm tín ngưỡng, tôn giáo rất nặng nề, điều này ảnh hưởng đến văn hóa của các dân tộc thiểu số. Mối quan hệ giữa các dân tộc thiểu số và tôn giáo luôn có tác động qua lại trong đời sống của người dân:

 • Tôn giáo giúp con người gắn kết với nhau hơn, khi tham gia vào tôn giáo mọi người có thể hiểu nhau hơn và tương tác với nhau trong các hoạt động tôn giáo.
 • Tôn giáo còn là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin, tâm linh và tâm lý của con người trong cuộc sống.
 • Tôn giáo ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân các dân tộc và ảnh hưởng đến văn hóa của dân tộc.
 • Tính dân tộc là nền tảng để tôn giáo được duy trì. Khi mọi người theo một tôn giáo nhất định, một cộng đồng tôn giáo phát triển. Ngược lại, tôn giáo sẽ biến mất khi không có tín đồ.

Mối quan hệ này đã có những tác động tích cực và tiêu cực đến các vấn đề xã hội. Điều tích cực là quan hệ dân tộc – tôn giáo giúp mở rộng cộng đồng dân tộc – tôn giáo với nhau, giúp giao tiếp giữa các dân tộc được thuận lợi. Và mối quan hệ này cũng giúp ổn định các hoạt động chính trị xã hội của nhà nước. Sự tiêu cực có thể làm cho các hoạt động chính trị – xã hội không ổn định và gây rạn nứt các mối quan hệ cộng đồng.

Như vậy, trên đây là những nghiên cứu của Hoa Tiêu về vấn đề bài học về dân tộc và tôn giáo. Mời các bạn tham khảo các bài viết hữu ích trong mục Liên quan đến thu hoạch.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button